phone  020-2258433       email  info@attitudeworks.nl
hotel vacatures website bell
Vind jouw horeca vacature
Zoek vacatures
Zoek kandidaten
 

Algemene voorwaarden AttitudeWorks.nl

Artikel 1. TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van AttitudeWorks, gevestigd te (1433WP) Kudelstaart aan Krabbescheerhof 9, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 65268407 (hierna te noemen: 'AttitudeWorks.nl'), iedere opdracht van Werkgever, iedere Opdrachtbevestiging en iedere overeenkomst tussen AttitudeWorks.nl en een Werkgever met betrekking tot het plaatsen van vacatures of het verstrekken van CV Database Toegang (hierna te noemen: de "Overeenkomst"), alsook op overige werkzaamheden en diensten die in dat kader door AttitudeWorks.nl worden uitgevoerd. De algemene voorwaarden maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst.

In het geval dat een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. AttitudeWorks.nl en Werkgever zullen in dat geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige en/of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij beide partijen zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zullen nemen.

Het niet eisen van naleving van deze algemene voorwaarden leidt niet tot verval van rechten.

Artikel 2. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Kandidaat: Onder Kandidaat wordt verstaan de persoon die zich als werkzoekende registreert op AttitudeWorks.nl teneinde het plaatsen van zijn/haar CV, het opstellen van een profiel, het opnemen van een videoCV en het solliciteren op vacatures.

Werkgever: De natuurlijke of rechtspersoon die zich als zodanig registreert op AttitudeWorks.nl teneinde vacatures te plaatsen en kandidaten profielen in te zien, kandidaten te benaderen en een betaald abonnement af te sluiten. De term 'Werkgever' omvat tevens degene die direct of indirect namens voornoemde natuurlijke of rechtspersoon optreedt.

Overeenkomst: Schriftelijke goedkeuring van de offerte door beide partijen, waarin de dienstverlening is overeengekomen.

Plaatsen: Het opstellen van vacatures en deze zichtbaar stellen onder de bedrijfsnaam waarop Werkgever zich geregistreerd heeft.

Gebruiker: Persoon, of rechtspersoon die gebruik maakt van de website, zowel als Kandidaat of als Werkgever.

CV Database: het door AttitudeWorks.nl aan Werkgever door middel van een abonnement en hierbij horende inlogaccount en op basis van een daartoe gesloten Overeenkomst te vertrekken recht van inzage c.q. toegang tot haar besloten database met daarin CV's, profielen en videoCV's van werkzoekenden.

VideoCV: Een door Kandidaat vrijwillig, via webcam, mobiele telefoon of tablet opgenomen film waarin Kandidaat zichzelf presenteert, werkervaring en motivatie toelicht, wat gelinkt wordt aan het profiel van Kandidaat en zichtbaar is voor Werkgevers met een Pro of Premium account.

Videosollicitatie: Een voor Kandidaat mogelijke optie om, middels webcam, mobiele telefoon of tablet op te nemen film, te solliciteren op vacatures.

Profiel: Het door Kandidaat gecreeerde profiel, bestaande uit personalia, werkervaring, persoonlijke competenties en eventuele videoCV.

Website: Het geheel van webpagina's, software en databases, waaronder de CV en videoCV database en de vacaturedatabase van AttitudeWorks.nl

Artikel 3. Algemeen

Kandidaat en Werkgever gaan automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van AttitudeWorks.nl, zodra hij of zij gebruikt maakt van de website, de diensten van AttitudeWorks.nl en zodoende de diensten van derden waarmee AttitudeWorks.nl een samenwerking is aangegaan te behoeve van het volledig functioneren van AttitudeWorks.nl

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienst van AttitudeWorks.nl, waaronder de offertes en facturen.

Indien er afwijkingen op deze algemene voorwaarden toegepast worden, zijn deze afwijkingen pas geldig nadat deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen gebruiker en AttitudeWorks.nl

De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden die Kandidaat of Werkgever eventueel zou voorstellen of naar zou verwijzen wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

In het geval dat een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden komen te vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden automatisch volledig van toepassing.Voor deze algemene verjaring geldt een verjaringstermijn van 20 jaren

Artikel 4. Pakketten en prijzen

Alle pakketten en prijzen op AttitudeWorks.nl zijn vrijblijvend en gelden voor de aangegeven termijn zoals deze bij de pakketten worden beschreven.

Wanneer er geen termijn vermeldt staat in de offerte is de offerte geldig voor 30 dagen vanaf het opmaken van de offerte.

De prijzen vermeld op AttitudeWorks.nl dienen te worden vermeerderd met BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Het staat AttitudeWorks.nl vrij met Werkgever afwijkende betalingsafspraken te maken waaronder betaling in termijnen. Afwijkende betalingsafspraken kunnen enkel schriftelijk worden overeengekomen

.

AttitudeWorks.nl is alleen gebonden aan een overeenkomst wanneer Werkgever akkoord is met de algemene voorwaarden en eventuele condities van het gekozen pakket voor Werkgevers.

De offertes op AttitudeWorks.nl worden automatisch opgesteld en verplichten AttitudeWorks.nl niet tot het verrichten van de opdracht, totdat de betaling is verricht.

AttitudeWorks.nl hanteert tarieven voor Werkgevers, gebaseerd op het aantal medewerkers. Het aantal medewerkers is gebaseerd op het gemiddeld aantal medewerkers per jaar in dienst van de Werkgever, zowel part - time als full - time. Werkgever draagt volledige verantwoordelijkheid van de juistheid van deze gegevens. Bij twijfel of onduidelijkheid betreffende de accuraatheid van het opgegeven aantal medewerkers, zal AttitudeWorks.nl om een accountantsverklaring mogen vragen of zal AttitudeWorks.nl het handelsregister van de Kamer van Koophandel mogen raadplegen ter controle van deze gegevens. Indien aantoonbaar is dat Werkgever minder werknemers heeft gehanteerd, is AttitudeWorks.nl gerechtigd om een naheffing over de gehele periode te heffen.

De prijzen die gehanteerd worden op AttitudeWorks.nl gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten. AttitudeWorks.nl behoud zich het recht de prijzen ten allen tijde te wijzingen, waarbij de nieuwe prijzen gelding zijn voor nieuw afgesloten overeenkomsten.

Artikel 5. Overeenkomst - enkel toepasbaar voor Werkgevers

Abonnementen beschikbaar op AttitudeWorks.nl zijn van een duur van 6 maanden of 12 maanden en worden niet automatisch verlengd.

Wanneer Werkgever een pakket besteld via de website ontstaat er direct een overeenkomst tot dienstverlening. Hierbij gaat Werkgever akkoord met de voorwaarden van het gekozen pakket en de algemene voorwaarden van AttitudeWorks.nl.

Bij het bestellen van een pakket wordt de gebruiker verplicht tot betaling van de abonnementskosten.

Het is niet toegestaan voor Werkgever om vacatures te plaatsen voor vestigingen anders dan de geregistreerde vestiging. Indien Werkgever vacatures plaats voor andere vestigingen of outsourced bedrijven, ontstaat er automatisch een overeenkomst met het betreffende bedrijf waarvoor Werkgever de vacature plaatst, inclusief de verplichting tot betaling.

Abonnementen zijn opzegbaar na de 6e maand van de abonnementsduur, met een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 6. Gedragsregels

Gedragsregels toepasselijk op zowel Kandidaat als Werkgever

De volgende gedragsregels zijn van toepassing op zowel Kandidaat als Werkgever, waarbij AttitudeWorks.nl zich het recht behoudt om de overeenkomst met Kandidaat of Werkgever per direct op te schorten indien de gedragsregels niet worden nageleefd, zonder dat AttitudeWorks.nl hierbij verplicht is tot schadevergoeding.

AttitudeWorks.nl heeft enkel als doel werkzoekenden en Werkgevers met elkaar in contact te brengen met als doel het invullen van openstaande vacatures en de website zal dan ook als zodanig moeten worden beschouwd door Kandidaat en Werkgever.

Het is verboden om de beveiliging van AttitudeWorks.nl in het geding te brengen, dit te doorbreken of proberen te doorbreken of de registratiemethodes van AttitudeWorks.nl bewust te saboteren.

AttitudeWorks.nl maakt gebruik van derden ter ondersteuning van de website. Gebruiker dient zich te houden aan de eventueel geldende gebruikersvoorschriften voor de specifieke ondersteunende derde. AttitudeWorks.nl is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor het gebruik van deze diensten van derden.

Het is niet toegestaan om technische ontwikkelingen op AttitudeWorks.nl te saboteren of af te breken.

Het is niet toegestaan om informatie, foto materiaal, vacatures, verlopen vacatures en overig materiaal van AttitudeWorks.nl te kopiëren of op andere websites beschikbaar te stellen, zonder dat hiervoor schriftelijke toestemming is verkregen van AttitudeWorks.nl.

Het is niet toegestaan om onjuist, misleidend, illegaal, aanstootgevend, racistisch, privacygevoelig of enig ander materiaal te plaatsen waarvan AttitudeWorks.nl twijfelt aan de authenticiteit.

Het is niet toegestaan om links te plaatsen op AttitudeWorks.nl naar andere websites, zonder dat hier goedkeurig is verkregen van AttitudeWorks.nl

Het is niet toegestaan om zich als Kandidaat of Werkgever voor te doen als iemand anders.

Het is niet toegestaan om inloggegevens van AttitudeWorks.nl te delen met derden.

Het is niet toegestaan om als Kandidaat of Werkgever in te loggen op een account dat niet de uwe is.

Het is niet toegestaan om als Kandidaat of Werkgever aan te zetten tot haat, of te verwijzen naar een religieuze groep.

Het is niet toegestaan om bewust virussen, spam of onredelijk veel aantallen emails naar AttitudeWorks.nl te versturen.

Als Kandidaat of Werkgever bent u zelf volledig verantwoordelijk voor het gebruik van uw account en inloggegevens en wachtwoord. U bent als Kandidaat of Werkgever niet bevoegd uw wachtwoord te delen met derden en bent ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik van uw account. Indien u op de hoogte bent van onbevoegd gebruik van uw account, wachtwoord of profiel, bent u als Kandidaat of Werkgever verantwoordelijk om AttitudeWorks.nl direct hierover te informeren.

Wanneer u als Kandidaat of Werkgever uw account opzegt, of dit wordt opgezegd door AttitudeWorks.nl als gevolg van een overtreding van deze Algemene Voorwaarden, wordt alle informatie die u tot uw beschikking had op AttitudeWorks.nl verwijderd. Dit omvat uw eigen accountinformatie, openstaande vacatures, eventuele videoCV en overige informatie die betrekking hebben tot uw account.

Bij overtreding van een of meerdere gedragsregels kan AttitudeWorks.nl zich genoodzaakt zien om gerechtelijke instanties in te schakelen en gebruiker civiel aansprakelijk te stellen.

AttitudeWorks.nl behoudt zich het recht om uw kandidatenaccount en/of Werkgevers abonnement per direct op te zeggen indien u zich niet houd aan een of meerdere van bovenstaande gedragsregels en overige Algemene Voorwaarden, zonder daartoe over te hoeven gaan op enige vorm van financiële compensatie of enig andere vorm van compensatie aan gebruiker.

Gedragsregels enkel toepasselijk op Kandidaat

AttitudeWorks.nl is een vacature site, waar werkzoekenden kunnen solliciteren op vacatures, middels een CV, maar ook middels het aangemaakte profiel en/ of via videosollicitatie.

Kandidaat op AttitudeWorks.nl dient zich te houden aan het verbod om materiaal beschikbaar te stellen middels verspreiden via het persoonlijk profiel, middels een video CV, middels een videosollicitatie of middels een andere manier, dat in overtreding is met geldende regel - en wetgeving, waaronder, maar niet uitsluitend de Wet Bescherming Persoonsgegevens, alsmede overige voorwaarden uit het privacy beleid van AttitudeWorks.nl

Kandidaat dient geen activiteit uit te voeren op AttitudeWorks.nl wat als gevolg kan hebben een belemmering van de infrastructuur en serverruimte van AttitudeWorks.nl. Indien AttitudeWorks.nl merkt dat Kandidaat niet naar alle redelijkheid gebruikt maakt van de website, met al dan bewust of onbewust het doel tot het belemmeren van de infrastructuur van AttitudeWorks.nl, dan is AttitudeWorks.nl gerechtigd Kandidaat toegang te ontzeggen tot de website, zonder dat AttitudeWorks.nl verplicht is tot schade vergoeding of enig overige financiële vergoeding.

AttitudeWorks.nl biedt Kandidaat verscheidene manieren om te navigeren door de website en Kandidaat is dan ook niet gerechtigd dit te doen middels andere navigatie middelen en tools die AttitudeWorks.nl Kandidaat hiervoor beschikbaar stelt.

Het is verboden om op AttitudeWorks.nl gebruik te maken van data mining, geautomatiseerde programma's of dergelijke, met als doel het verzamelen of onttrekken van gegevens van AttitudeWorks.nl

Het is niet toegestaan om links te plaatsen op AttitudeWorks.nl, naar websites die illegaal, aanstootgevend, racistisch zijn, of om te linken naar een andere banensite.

U bent als Werkgever verantwoordelijk voor de vacatures die u plaats op AttitudeWorks.nl. AttitudeWorks.nl kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de vacatures op wat voor gebied dan ook en distantieert zich van de inhoud van elke vacature geplaatst door een Werkgever op AttitudeWorks.nl

Het is niet toegestaan om als Kandidaat een profiel aan te maken, waarin onjuist, misleidend, illegaal, aanstootgevend, racistisch, privacygevoelig of enig ander materiaal geplaatst wordt waarvan AttitudeWorks.nl twijfelt aan de authenticiteit.

Het is niet toegestaan om als Werkgever een videoCV of videosollicitatie van kandidaten te delen met anderen, te plaatsen op andere websites, te plaatsen op Social Media of op een enige andere manier dit te verspreiden.

Het is niet toegestaan om als Kandidaat in de video CV, of videosollicitatie aanstootgevend, racistisch, seksueel of enig ander gedrag te vertonen, waarvan AttitudeWorks.nl acht dat dit niet toelaatbaar is. Indien wel het geval, heeft AttitudeWorks.nl het recht om de video CV te verwijderen al dan niet het gehele profiel te verwijderen, zonder dat AttitudeWorks.nl aansprakelijk kan worden gesteld voor een schade vergoeding of enig ander soort verplichting.

Het is niet toegestaan om als Kandidaat in de videoCV of videosollicitatie te verwijzen naar een andere website.

Het is niet toegestaan om als Kandidaat onredelijk lange videoCV's of videosollicitaties te plaatsen en AttitudeWorks.nl behoudt zich ten allen tijde het recht om een onbehoorlijk lange videoCV of videosollicitatie te verwijderen van AttitudeWorks.nl, zonder dat AttitudeWorks.nl hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld, noch dat AttitudeWorks.nl hiervoor tot een schade vergoeding of enige vorm van financiële verplichting kan worden verplicht.

Het is niet toegestaan om als Kandidaat een profiel aan te maken onder een onjuiste naam en overige onjuiste biografische gegevens en hiermee te solliciteren.

Het is niet toegestaan om als Kandidaat meer dan één profiel aan te maken.

Het is niet toegestaan om als Kandidaat in de video CV of videosollicitatie te refereren naar een andere website dan AttitudeWorks.nl

U bent als Kandidaat op geen enkel moment verplicht om een videoCV of videosollicitatie op te nemen.

Gedragsregels enkel toepasselijk op Werkgever

AttitudeWorks.nl is een vacature site, waar Werkgevers vacatures kunnen plaatsen en kandidaten profielen kunnen inzien, met als doel potentiele kandidaten uit te nodigen voor een interview.

Werkgever dient zich te houden aan het verbod om materiaal beschikbaar te stellen middels verspreiden via vacatures of middels een andere manier, dat in overtreding is met geldende regel - en wetgeving, waaronder, maar niet uitsluitend de Wet Bescherming Persoonsgegevens, alsmede overige voorwaarden uit het privacy beleid van AttitudeWorks.nl

Werkgever dient geen activiteit uit te voeren op AttitudeWorks.nl wat als gevolg kan hebben een belemmering van de infrastructuur en serverruimte van AttitudeWorks.nl. Indien AttitudeWorks.nl merkt dat Werkgever niet naar alle redelijkheid gebruikt maakt van de website, met al dan bewust of onbewust het doel tot het belemmeren van de infrastructuur van AttitudeWorks.nl, dan is AttitudeWorks.nl gerechtigd Werkgever toegang te ontzeggen tot de website en de overeenkomst per direct te beëindigen, zonder dat AttitudeWorks.nl verplicht is tot schade vergoeding of enig overige financiële vergoeding.

Indien u als Werkgever ziet dat enig andere gebruiker dan uzelf, vacatures of andere informatie plaatst op AttitudeWorks.nl dat gerelateerd is aan uw bedrijf en waarvoor u geen toestemming heeft verleend, dient u AttitudeWorks.nl onmiddellijk op de hoogte te stellen.

AttitudeWorks.nl biedt verscheidene manieren om te navigeren door de website en Werkgever is dan ook niet gerechtigd dit te doen middels andere navigatie middelen en tools die AttitudeWorks.nl Werkgever hiervoor beschikbaar stelt.

Het is verboden om op AttitudeWorks.nl gebruik te maken van data mining, geautomatiseerde programma's of dergelijke, met als doel het verzamelen of onttrekken van gegevens van AttitudeWorks.nl

Het is niet toegestaan om als Werkgever een vacature te plaatsen namen een anders bedrijf.

U bent als gebruiker enkel toegestaan om kandidaten te benaderen met als doel het vervullen van uw vacature(s) en het is niet toegestaan om kandidaten te benaderen, via e-mail, telefonisch of enig ander communicatiemiddel, met als doel het aanbieden van producten of diensten van derden of enig andere doel dat afwijkt van het invullen van vacatures.

Als Werkgever kunt u bij uw vacature plaatsen welke vraag u beantwoord wilt hebben in de motivatie brief of videosollicitatie. Het is niet toegestaan om als Werkgever onfatsoenlijke, discriminerende, racistische of andere vragen te stellen die in strijd zijn met de Nederlandse en Internationale wetgeving.

Artikel 7. Betaling en vrijblijvendheid offertes - voor Werkgevers

De pakketten kunnen door middel van een directe aanvraag via de website worden betaald. Wanneer de gebruiker de betaling voltooid middels IDEAL of Credit Card, kan deze direct gebruik maken van het gekozen pakket. Wanneer een facturatie betalingsmethode wordt gekozen dient deze binnen veertien dagen betaald te worden vanaf de dag dat de gebruiker het pakket heeft aangevraagd. Het bedrag dient betaald te worden op het aangegeven bankrekeningnummer van AttitudeWorks.nl. Wanneer dit bedrag niet betaald wordt binnen de aangegeven periode vervalt de overeenkomst en zal deze opnieuw aangevraagd dienen te worden via de website. Alleen wanneer de betaling is ontvangen zal de gebruiker toegang krijgen tot het overeengekomen pakket.

Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van de openstaande betalingen zijn voor rekening van de gebruiker. Bij de vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten zijn de percentages van toepassing zoals deze wettelijk zijn vastgesteld volgens de Wet Incasso Kosten (W.I.K.)

De Werkgever heeft geen bevoegdheid om het overeengekomen bedrag te verminderen of deels te betalen vanwege een beweerde tegeneis.

Indien Werkgever faillissement aanvraagt, zijn de vorderingen van AttitudeWorks.nl op opdrachtgever direct opeisbaar.

Indien de overeenkomst ontbonden wordt door AttitudeWorks.nl, als gevolg van het overtreden van een of meerdere gedragsregels door Werkgever, is Werkgever niet gerechtigd reeds betaalde abonnementskosten terug te vorderen.

Artikel 8. Vrijwaringen/aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de AttitudeWorks.nl uit hoofde van toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat Werkgever onder de desbetreffende overeenkomst heeft betaald aan AttitudeWorks.nl

AttitudeWorks.nl is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid dan vermeld in deze algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.

AttitudeWorks.nl is gerechtigd om gebruik te maken van derden ten behoeve van het zo goed mogelijk aanbieden van de services en diensten op AttitudeWorks.nl

AttitudeWorks.nl biedt gebruiker een platform waarop werkzoekende en Werkgever elkaar kunnen benaderen ten behoeve van het vervullen van vacatures in de horeca en is niet verantwoordelijk voor enige schade die gebruiker lijdt als gevolg van het contact tussen werkzoekende en Werkgever via AttitudeWorks.nl

Indien een vacature niet volgens een redelijkerwijs geachte manier en volgens de door AttitudeWorks.nl aangeboden template zichtbaar is op de website, kan Werkgever - naar keuze van AttitudeWorks.nl - slechts aanspraak maken op herplaatsing van de vacature.

AttitudeWorks.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van de opgenomen en geplaatste videoCV's en overige profiel informatie, zowel op de account van Kandidaat alsmede op account van Werkgevers. Tevens is AttitudeWorks.nl niet verantwoordelijk voor de controle van de informatie die u als gebruiker op uw account plaatst, noch voor het controleren van de videosollicitaties.

AttitudeWorks.nl is tevens niet verantwoordelijk, noch kan zij aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de verstuurde videosollicitaties. AttitudeWorks.nl zal regelmatig de website scannen op inhoud dat eventueel in strijd is met de geldende gedragsregels, echter is AttitudeWork.nl niet verplicht om direct ongepaste inhoud te verwijderen en is zij niet aansprakelijk indien er grensoverschrijdend en volgens de wet verboden inhoud is geplaatst op AttitudeWorks.nl.

AttitudeWorks.nl is niet verantwoordelijk voor de derden waar AttitudeWorks.nl een samenwerking mee is aangegaan ten behoeve van het aanbieden van de diensten en services op AttitudeWorks.nl, noch kan zij aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die is veroorzaakt als gevolg van het verkeerd gebruik van de diensten van deze betreffende derden. Tevens is AttitudeWorks.nl niet verantwoordelijk voor het privacy beleid en uitvoering hiervan van derden waarmee AttitudeWorks.nl een samenwerking is aangegaan te behoeven van het aanbieden van de diensten en services op AttitudeWorks.nl.

Op AttitudeWorks.nl kan in principe iedereen een profiel aanmaken, hierin maakt AttitudeWorks.nl geen onderscheid. Het is van belang ervan bewust te zijn als gebruiker dat AttitudeWorks.nl de authenticiteit van gebruiker niet kan controleren. AttitudeWorks.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor het verifiëren van de authenticiteit van gebruikers.

AttitudeWorks.nl is niet verantwoordelijk voor het contact tussen gebruiker, te noemen Werkgever en werkzoekende, alsmede het gedrag van gebruiker op AttitudeWorks.nl. Noch is AttitudeWorks.nl verantwoordelijk voor, en kan zijn niet aansprakelijk gesteld woorden voor, enige geschillen tussen gebruiker en hieruit vloeiende economische schade, claims en overige gerechtelijke procedures.

Ter verbetering van de gebruikerservaring, past AttitudeWorks.nl regelmatig wijzigingen toe. AttitudeWorks.nl behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment wijzigingen door te voeren op de website.

Als gebruiker van AttitudeWorks.nl doet u dit geheel op eigen risico. AttitudeWorks.nl staat niet in voor de correctheid, betrouwbaarheid en juistheid van de inhoud van de website en het gebruik van de website is geheel op eigen risico.

U bent als gebruiker zelf verantwoordelijk voor de gegevens op AttitudeWorks.nl, voor het behoud van deze gegevens en voor de veiligheid van uw gegevens, inclusief inloggegevens. AttitudeWorks.nl is niet aansprakelijk indien uw gebruikersgegevens gehackt worden, verwijderd worden of onrechtmatig gebruikt worden en raadt u aan een backup te maken van uw gebruikersgegevens.

Indien u als gebruiker opmerkt dat er materiaal aanwezig is op AttitudeWorks.nl wat niet in overeenstemming is met de gedragsregels van AttitudeWorks.nl, kunt u AttitudeWorks.nl hierover te allen tijde van verwittigen. AttitudeWorks.nl is echter niet verantwoordelijk tegenover gebruiker voor het daadwerkelijk opvolgen van het verzoek.

Als gebruiker van AttitudeWorks.nl vrijwaart u de eigenaren, medewerkers en directie van AttitudeWorks.nl van aansprakelijkheid, claims en eventuele juridische en administratieve kosten die voortvloeien uit het gebruik van AttitudeWorks.nl door gebruiker, uit het beschikbaar stellen van inhoud op AttitudeWorks.nl of uit het contact tussen gebruikers op AttitudeWorks.nl

AttitudeWorks.nl is in beginsel niet aansprakelijk voor enige vorm van schade dan ook als gevolg van gebruik van de diensten van AttitudeWorks.nl en de derden waarmee AttitudeWorks.nl een samenwerking heeft aangegaan te behoeve van het uitvoeren van de diensten op AttitudeWorks.nl, of de onmogelijkheid van het gebruik van de diensten van AttitudeWorks.nl en de diensten waarmee AttitudeWorks.nl een samenwerking heeft aangegaan te behoeve van het uitvoeren van de diensten op AttitudeWorks.nl als gevolg van een systeem fout, website error, server error of enig andere oorzaak, ongeacht het feit of AttitudeWorks.nl op de hoogte is gesteld van een eventueel risico op juiste werking de juiste werking van AttitudeWorks.nl

AttitudeWorks.nl streeft ten allen tijde naar een zo goed mogelijk onderhoud van de AttitudeWorks website, naar optimalisatie van de gebruikerservaring en de veiligheid van de inhoud op AttitudeWorks.nl. AttitudeWorks.nl kan echter niet garanderen dat de website op elk moment geheel zonder fouten zal werken, dat de servers waarop AttitudeWorks.nl draait en de derden waarmee AttitudeWorks.nl een samenwerking heeft aangegaan te behoeve van het aanbieden van diensten op de website op elk moment volledig juist werken en AttitudeWorks.nl is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade en kosten, in welke vorm dan ook als gevolg van het niet optimaal werken van de website.

AttitudeWorks.nl is een platform waar Werkgevers vacatures kunnen plaatsen. AttitudeWorks.nl garandeert echter niet dat er ook daadwerkelijk gereageerd worden op openstaande vacatures op AttitudeWorks.nl.

AttitudeWorks.nl is een platform waar werkzoekenden een profiel kunnen aanmaken om eventueel benaderd te worden door Werkgevers, ten behoeven van het invullen van openstaande vacatures. AttitudeWorks.nl garandeert echter niet dat u ook daadwerkelijk benaderd wordt door Werkgevers.

AttitudeWorks.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst die Werkgevers invullen bij het benaderen van kandidaten op AttitudeWorks.nl

AttitudeWorks.nl biedt een betalingsmogelijkheid in samenwerking met Mollie.nl. AttitudeWorks.nl is niet verantwoordelijk voor de veiligheid en uitwerking van de betalingsdiensten die AttitudeWorks.nl beschikbaar stelt op haar website.

Het staat AttitudeWorks.nl vrij om haar website op elk moment onaangekondigd te blokkeren of deze buiten gebruik te stellen ten behoeve van nodig onderhoud, het uitvoeren van een aanpassing of verbetering, deze uit te breiden, onderdelen te verwijderen of toe te voegen, zonder dat AttitudeWorks.nl aansprakelijk kan worden gesteld door Werkgever voor enige schade, inkomsten derving, verlies door bedrijfsstagnatie.

Om het bereik van op AttitudeWorks.nl geplaatste vacatures te maximaliseren, kan AttitudeWorks.nl vacatures geplaatst op AttitudeWorks.nl doorplaatsen naar websites van derden binnen haar partnernetwerk. AttitudeWorks.nl kan te allen tijde en naar eigen inzicht de omvang en samenstelling van dit partnernetwerk wijzigen. Vacatures geplaatst op de Website kunnen verder vindbaar zijn in zoekmachines. Het is niet mogelijk vacatures hiervan uit te sluiten.

Artikel 9. Opzegging

Zowel Werkgevers als AttitudeWorks.nl zelf kunnen de overeenkomst opzeggen door dit schriftelijk te doen met inachtneming van de volgende opzegtermijnen en voorwaarden:

  • De overeenkomst is binnen zes maanden na het afsluiten van het abonnement, niet tussentijds opzegbaar.
  • Na de zesde maand van het afsluiten van het abonnement, is de overeenkomst opzegbaar met inachtneming van een maand opzegtermijn.
  • Een partij heeft het recht de Overeenkomst schriftelijk zonder gerechtelijke tussenkomst op te zeggen, indien de andere partij in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt. De toepasselijkheid van artikel 7:408 leden 1 en 2 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.
  • Bij geen van de voornoemde beëindigingsmogelijkheden is AttitudeWorks.nl enige schadevergoeding of restitutie van het betaalde verschuldigd aan Werkgever

Artikel 10. Geheimhouding

Het is niet toegestaan om als gebruiker de inhoud van AttitudeWorks.nl te kopiëren of te dupliceren in de vorm van een andere website, noch is gebruiker gerechtigd om informatie van AttitudeWorks.nl door te spelen naar derden te behoeven van het verstoren van de werkprocessen op AttitudeWorks.nl en de informatievoorziening naar gebruikers toe.

AttitudeWorks.nl is niet aansprakelijk voor enige schade, noch verantwoordelijk voor een vergoeding als gevolg van opgelopen schade, indien AttitudeWorks.nl gebruikersinhoud beschikbaar moeten stellen aan gerechtelijke instanties, op basis van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak.

Artikel 11. Links op AttitudeWorks.nl naar andere Sites

Op AttitudeWorks.nl staan links weergegeven naar websites van derden. AttitudeWorks.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites waartoe gelinkt wordt op AttitudeWorks.nl. AttitudeWorks.nl distantieert zich van elke inhoud op websites van derden waar AttitudeWorks.nl naar linkt en het bezoeken van deze websites, doet u geheel op eigen risico.

Artikel 12. Gedragsregels voor gebruik, Intellectueel eigendom en auteursrechten

Alle (intellectuele eigendoms-) rechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht en databankrechten, op AttitudeWorks.nl, de CV - en vacaturedatabase en alle andere door AttitudeWorks.nl ter beschikking gestelde software, bestanden, materialen (inclusief software) en informatie, berusten uitsluitend bij AttitudeWorks.nl.

Werkgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten voor het doel en de duur van de overeenkomst die bij deze algemene voorwaarden en wettelijke bepalingen van dwingend recht worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Werkgever is uitgesloten.

Het is als Kandidaat of Werkgever niet toegestaan om auteurs - en/of merkrechtelijk beschermde werken op AttitudeWorks.nl te plaatsen, zonder dat hiervoor toestemming is verkregen van de gerechtelijke eigenaar.

AttitudeWorks.nl is niet verantwoordelijk voor enige inhoud die geplaatst wordt door Kandidaat of Werkgever op AttitudeWorks.nl en is niet aansprakelijk voor enige schade, claims, juridische proceskosten en administratieve kosten die voortkomen uit het onrechtmatig plaatsen van auteurs - en/of merkrechtelijk beschermde werken door gebruiker.

Indien AttitudeWorks.nl op de hoogte wordt gesteld van, of ontdekt dat Kandidaat of Werkgever beschermde werken of intellectueel beschermde eigendommen op AttitudeWorks.nl plaatst, is AttitudeWorks.nl gerechtigd om deze inhoud direct te verwijderen en eventueel de gebruikersaccount te verwijderen, zonder dat AttitudeWorks.nl aansprakelijk kan worden gesteld voor enige schade die hieruit volgt.

Alle inhoud die door Kandidaat of Werkgever op AttitudeWorks.nl wordt gezet, waaronder tekst, fotomateriaal, videomateriaal, muziek, software en overige informatie vallen geheel onder de verantwoordelijkheid van Kandidaat of Werkgever die dit materiaal plaats en u bent als Kandidaat of Werkgever zelf verantwoordelijk voor het behoud van deze informatie en bescherming van de eventueel toepasselijke rechten op deze inhoud.

AttitudeWorks.nl behoud het recht om inhoud, waaronder logo's en bedrijfsinformatie, die u als Kandidaat of Werkgever op AttitudeWorks.nl heeft geplaatst te gebruiken voor commerciële doeleinden, de inhoud te kopiëren, te delen op Social Media en te verspreiden via overige websites en Kandidaat of Werkgever verleent AttitudeWorks.nl wereldwijde, eeuwigdurende, overdraagbare, niet-exclusieve, royaltyvrije toestemming tot het gebruik van deze informatie en materialen, waarbij AttitudeWorks.nl op geen enkel moment aanspraak zal maken op eigenaarschap van de originele inhoud van gebruiker en waarbij AttitudeWorks.nl niet verplicht is tot een financiële compensatie aan gebruiker, het betalen van royalty's of enige andere vorm van vergoeding.

AttitudeWorks.nl is eigenaar van de merknaam AttitudeWorks.nl, het logo en de slogan "Personality voor Hospitality"

Artikel 13. Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle van buiten komende oorzaken, inclusief software, server en website gebreken, overheidsbeperkingen, wet - en gerechtelijke beperkingen, ziekte, waarop AttitudeWorks.nl geen invloed kan of heeft kunnen uitoefenen, wat als gevolg heeft dat AttitudeWorks.nl niet aan haar verplichtingen kan voldoen.

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van AttitudeWorks.nl opgeschort.

Onder overmacht wordt mede verstaan tekortkomingen van door AttitudeWorks.nl ingeschakelde derden ,onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.

Zowel AttitudeWorks.nl als gebruiker worden gevrijwaard van enige verplichting, indien zij daartoe worden gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, bewust verkeerd gedrag of een overige handeling te gevolge van een gerechtelijk bevel.

Indien de periode van overmacht aanhoud voor een periode langer dan twee maanden, is AttitudeWorks.nl of gebruiker gerechtigd om de overeenkomst op te schorten, zonder dat hier een (financiële) vergoeding tegenover staat.

Artikel 14. Klachten

In het geval van een klacht dient deze binnen dertig (30) dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk aan AttitudeWorks.nl kenbaar te worden gemaakt. Klachten die na deze termijn worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Artikel 15. Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden en het contract waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

AttitudeWorks.nl biedt gebruiker de mogelijkheid om video's op te nemen en deze te koppelen aan het profiel van de gebruiker, alsmede het opnemen en versturen van videosollicitaties. Op deze gegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van kracht en AttitudeWorks.nl garandeert niet dat het gebruik van AttitudeWorks.nl legaal is buiten Nederland. U bent als gebruiker zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de wetten van uw jurisdictie.

Artikel 16. Conversie

Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden op enig moment ongeldig of op enigerlei wijze onafdwingbaar blijkt te zijn vanwege een bestaande of toekomstige rechtsregel, wet, aanwijzing, richtlijn, of verordening van toepassing op partijen, zal het restant van deze algemene voorwaarden van kracht blijven. Partijen komen overeen in een dergelijk geval de huidige algemene voorwaarden te zullen aanpassen zodanig dat de betreffende bepalingen weer in overeenstemming worden gebracht met de toepasselijke regelgeving waarmee deze in strijd waren, rekening houdend met de algemene balans tussen de wederzijdse rechten en plichten zoals bestaand voordat een dergelijke situatie zich voordeed.

Artikel 17. Geschillen

Geschillen voortvloeiende uit of verband houdend met de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn alsmede geschillen omtrent deze algemene voorwaarden, worden, indien deze behoren tot de bevoegdheid van de arrondissementsrechtbank, gebracht voor de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

Er wordt een beroep gedaan op de Arrondissementrechtbank nadat beide partijen zich tot het uiterste hebben ingespannen om middels onderling overleg het geschil op te lossen.

Artikel 18. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

Ter inzage zijn deze algemene voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam of te allen tijden in te zien op de website AttitudeWorks.nl

De laatste versie van de gedeponeerde algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten, overeenkomsten of gebruiken van AttitudeWorks.nl OK

In geval van uitleg van de inhoud van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

www.AttitudeWorks.nl
Krabbescheerhof 9, 1433WP Kudelstaart
KvK 65268407
BTW 1955.10.726.B.01